Pogosto zastavljena vprašanja

Škaj so zemeljskešknjige?
Zemljiške knjige so javne knjige o pravnem stanju nepremičnin, ki so pomembne za pravni promet in jih lahko vsak zainteresirani vpogleda in zahteva zemljiškoknjižni izpisek.

Šje to nepremičnina?
Po načelu enotnosti nepremičnine je nepremičnina delček zemeljskega površja skupaj z vsem, kar je na površju ali pod njim relativno trajno povezano, kar pomeni, da z nakupom stanovanja tudi kupujete. idealnega dela stavbe in zemljišča, na katerem je stavba zgrajena, torej če kupite katastrsko parcelo, postanete tudi lastnik vsega, kar je bilo na njej zgrajeno, ne glede na to ali je bilo vknjiženo, vrisano in vpisano v katastrskih načrtov in zemljiških knjig.

Kako se določi vrednost nepremičnine?
Prodajno vrednost nepremičnine določi prodajalec, skladno s tržnimi gibanji, torej zakonom ponudbe in povpraševanja, tržno vrednost nepremičnine določi davčna uprava po svojih »tabelah«, medtem ko vrednost nepremičnine, potrebne za realizacijo bančnega kredita, ugotavljajo izključno pooblaščeni cenilci.

Kdo lahko kupi nepremičnine v Republiki Hrvaški?
Za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški ni ovir ali sankcij, vendar je za vpis v državni register potrebno kupoprodajni pogodbi priložiti dokazilo o hrvaškem državljanstvu ali dokazilo o državljanstvu ene od članic EU. p>

Ali lahko tuji državljani kupijo nepremičnine v Republiki Hrvaški?
Da, v tem primeru morajo zaprositi Ministrstvo za pravosodje za soglasje k pogodbi, s katero kupujejo nepremičnino, da isto soglasje priložijo k predlogu za vpis lastninske pravice. Soglasje se izda pod pogojem vzajemnosti. Od 01.02.2009. Državljani EU so v skladu z določbami Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma izenačeni s hrvaškimi državljani v pravici do pridobivanja nepremičnin, razen kmetijskih zemljišč in območij, zaščitenih z Zakonom o varstvu narave.

Kdo lahko prodaja nepremičnine v Republiki Hrvaški?
Vsak lastnik, ki je svojo nepremičnino vpisal v zemljiško knjigo, da bi jo lahko veljavno prepisal na kupca, lahko pa nepremičnino tudi proda izvenknjižni lastnik, v tem primeru kupec pridobi izvenknjižno lastništvo in za veljavno vknjižbo. v zemljiški knjigi ;novo knjigo na svoje ime, je dolžan dokazati pravni red.

Kakšne so obveznosti kupca in prodajalca pri prometu z nepremičninami?
Kupec je dolžan prodajalcu plačati celoten znesek dogovorjene kupnine, prodajalec pa je dolžan prepustiti kupcu predmetno nepremičnino v posest in omogočiti prenos lastninske pravice na kupca.

Koliko pologa plača kupec prodajalcu?
Po dogovoru običajno 10% celotne dogovorjene kupnine, skladno z zakonskim maksimumom.

Kdo in kje overi kupoprodajno pogodbo?
Podpis na prodajni pogodbi overi samo prodajalec, v Republiki Hrvaški pri notarju, v tujini pa pri hrvaškem diplomatskem predstavništvu ali pri notarju, v tem primeru mora biti isto overitev overjena z apostilo ali ratificirano pri pristojnem sodišču. .

Šje to tabelarična izjava?
Izjava, s katero prodajalec izjavlja, da je od kupca prejel celoten znesek dogovorjene kupnine, zaradi česar dovoljuje prenos le-te na državo in v lastninske knjige nepremičnine, ki je predmet kupoprodajne pogodbe.

Š kaj je "fiduciar"?
Obremenitev nepremičnine v korist dajalca kredita, ki se izraža s prenosom lastninske pravice, z zaznamkom, da je bil isti prenos opravljen zaradi zavarovanja poplačila terjatev.

Kateri davki se plačajo ob pridobitvi ali izročitvi nepremičnine?
- Davek na promet nepremičnin
- se obračuna in plača za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini v Republiki Hrvaški v višini 4 %, kadar se od take pridobitve ne plača DDV.
- Davek na dodano vrednost (DDV) obračunavajo in plačujejo davčni zavezanci (prodajalci), ki so vpisani v register zavezancev za DDV, ko izročijo, podarijo ali kako drugače prenesejo gradbena zemljišča in objekte oziroma dele objektov. (in zemljišče, na katerem so bili zgrajeni), če so bili ti objekti in njihovi deli vseljeni ali uporabljeni manj kot 2 leti.
- Davek od dohodka iz naslova odsvojitve nepremičnine se obračuna in plača od razlike med nabavno in prodajno ceno nepremičnine:
- če fizična oseba odtuji nepremičnino v 3 letih od dneva nakupa
- če fizična oseba pro