Opći uvjeti poslovanja u prometu nekretninama

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina proglašenog dana 10. listopada 2007. godine, PREMIUM NEKRETNINE sa sjedištem u Opatiji, M. Tita 162/3, kao posrednik donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja u prometu nekretninama posrednika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se načela i pravila ponašanja između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.
Tim načelima i pravilima ponašanja u poslovanju posrednik ispunjava svoje obveze prema struci, nalogodavcima i svojim zaposlenicima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – PREMIUM NEKRETNINE – Obrt za posredovanje u prometu nekretninama, Maršala Tita 162/3, 51410 OPATIJA, OIB: 13024378588, vlasnik obrta: SAMIR-SVEN RAKOVIĆ, mag.oec
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili
ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o
sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

Članak 3.

Ponuda nekretnina se temelji na podacima zaprimljenih pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Ponudu i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

 

Članak 4.

U obavljanju posredničkog posla, posrednik je obavezan postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavca i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog posla.

Članak 5.

Radi zaštite interesa iz članka 4. ovih Pravila poslovanja sklapa se ugovor o posredovanju u pisanom obliku, koji obavezno mora sadržavati slijedeće bitne elemente:

1. podatke o nalogodavcu
2. podatke o posredniku
3. podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se posreduje
4. visinu naknade za posredovanje

Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama može sadržavati i druge upute posredniku o poslu za koji posreduje (npr. rok i uvjete isplate, naknade, uvjete osiguranja isplate naknade, trajanje ugovora o zakupu ili najmu, posebne odredbe i upute o preuzimanju određenih radnji posrednika i nalogodavca i sl.)

 

Članak 6.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca u pisanom obliku.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obavezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE (tzv. EKSKLUZIVNI UGOVOR)

Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog posrednika (isključivo posredovanje).
Isključivo posredovanje je obveza koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog ugovora.

II. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Posrednik je dužan pažnjom urednog i savjesnog gospodarstveadnika poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovođenja u vezu s nalogodavateljem osobe koja bi pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ili inog ugovora koji ima za cilj prijenos i stjecanje prava vlasništva, kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja.
 

 1. obvezu iznalaženja osobe odnosno prilike za sklapanje ugovora, posrednik se, uz suradnju i obavijest nalogodavatelja, obvezuje posredovati u pregovorima, nastojati da se stranke dogovore i sklope ugovor na obostrano zadovoljstvo, obavještavati nalogo davatelja (prodavatelja/kupca) o okolnostima bitnim za zaključenje posla, pružiti pravnu potporu prilikom izrade pojedinih akata te dostaviti po zaključenju ugovora potrebnu dokumentaciju nadležnom Zk odjelu Općinskog suda radi uknjižbe prava vlasništva.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito:
 

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredničkog posla
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržnom vrijednosti nekretnine i dati mišljenje
3. Upozoriti nalogodavca na eventualne nedostatke nekretnine s kojima je upoznat
4. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla
5. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama
6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
7. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obavezama koje za njega proizlaze iz pravnog
posla glede predmetne nekretnine

8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. Omogućiti pregled nekretnina
10. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora na obostrano zadovoljstvo obiju stranaka
11. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu
12. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
- organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje posla;
- nalogodavcu priopćila ime, email adresu, broj telefona / telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine;

Članak 8.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.


III. OBVEZE NALOGODAVCA


Članak 9.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito:

 1. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 2. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 3. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanjem nekretnine
 4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravi posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 6. Obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika


Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri.

IV. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Posredniku pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu od 3% + PDV (u daljnjem tekstu: naknada) sukladno važećem cjeniku i/ili Ugovoru o posredovanju u prometu nekretninama. Iznimno, što ovisi o dogovoru Nalogodavca i Posrednika a vezana je uz veću zahtjevnost zastupanja Posrednika, naknada može iznositi i više od 3% + PDV
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorene stranke zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor), osim u slučaju da nije drukčije dogovoreno.
Na iznos naknade nije uračunat PDV jer Posrednik nije u sustavu PDV-a.

Članak 11.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% + PDV .
Navedena naknada od 3% + PDV predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima.


Članak 12.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 13.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje nalog i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članaka 14.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

 

V. CJENIK

Posrednik je za obavljeno posredovanje obvezan naplatiti proviziju.

 • KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignute kupoprodajne cijene.

Redovna ukupna provizija

6% + PDV

 

 

 • PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine

3% + PDV , ali ne manje od 2% + PDV

(naplaćuje se od prodavatelja). Popust je moguće ostvariti tek nakon višekratne uspješne suradnje, i to nakon 3 (i više) uspješno realizirane kupoprodaje.

Za kupoprodaje gdje je vrijednost nekretnina bila niža od 30.000 € primjenjuje se jedinstvena tarifa od 7.500 kn.

 • KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine

3% + PDV , ali ne manje od 2% + PDV

(naplaćuje se od kupca). Popust je moguće ostvariti tek nakon višekratne uspješne suradnje, i to nakon 3 (i više) uspješno realizirane kupoprodaje.

Za kupoprodaje gdje je vrijednost nekretnina bila niža od 30.000 € primjenjuje se jedinstvena tarifa od 7.500 kn.

 • ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2-3% + PDV

 

NAJAM i ZAKUP PP

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupoprimca

Postotak od mjesečne najamnine

Minimalno

75% + PDV

Za najam ili zakup PP trajanja od 1 do 5 godina

100% + PDV

Minimalno za najam ili zakup PP trajanja od 5 godina i više

150% + PDV

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupoprimca

Postotak od mjesečne najamnine

Minimalno za najam

75% + PDV

Minimalno za zakup PP

100% + PDV

Za najam ili zakup trajanja od 1 do 5 godina

100% + PDV

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više

150% + PDV 

VI. UVJETI POSLOVANJA

Članak 15.

Posrednik mora raspolagati odgovarajućim poslovnim prostorom u kojem obavlja djelatnost, i mora biti dostupna u uredovnom radnom vremenu.
Posrednik je obvezan predmete evidentirati, pohraniti i čuvati spise koje joj stranke povjere.
Preporučljivo je da posrednik koristi pravnu pomoć odvjetničkog ureda, utemeljenu na ugovorenoj suradnji.


VII. PRESTANAK UGOVORA

Članak 16.

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 36 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorene strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojem ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovorom dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuje se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za sudske sporove nadležan je sud u Rijeci, osim ako se drukčije ne dogovori.

Članak 18. (GDPR)

Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost agenciji za posredovanje u prometu nekretninama PREMIUM NEKRETNINE za korištenje OIB-a, matičnog broja građana i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima.
Agencija PREMIUM NEKRETNINE može navedene podatke koristiti u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskih interesa u poslovanju PREMIUM NEKRETNINE.
Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

Članak 19. (COOKIE POLICY)
Kako bi ove stranice ispravno funkcionirale, te kako bi u svrhu unaprijeđenja kvalitete usluge mogli pratiti način korištenja ovih stranica, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. "kolačić". Ovu praksu koriste gotovo sve stranice na internetu te je gotovo nemoguće i koristiti internet bez "kolačića".
Ove stranice koriste dvije vrste kolačića:
Privremeni kolačići - tzv. "session cookies", ovi kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje stranica i navigaciju korisnika te korištenje kontakt formulara.
Mjerenje posjećenosti - koristimo sustav Google Analytics za mjerenje posječenosti stranice. Ukoliko isti želite blokirati, više informacija možete dobiti na stranici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Korištenjem ovih stranica pristajete na upotrebu "kolačića" kako je navedeno u ovom dokumentu. Kolačići se mogu konfigurirati i po želji blokirati u postavkama Vašeg internet preglednika.

U primjeni od 25.05.2018.